MENU

GDPR

I. Bevezetés

Jelen dokumentum (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson az Araz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ,,Adatkezelő”), mint a Boutique Hotel Budapest (cím: 1056 Budapest, Só u. 6.; a továbbiakban: „Szálloda”) üzemeltetője által a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggésben végzett tevékenységekről. A Tájékoztatóban foglaltak különösen az alábbi nemzeti és európai uniós jogszabályok ide vonatkozó rendelkezésein alapszanak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR); 
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); 
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.); 
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.); 
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.); 
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.); 
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.); 
 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.); 
 • Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 38/2010. (XII. 2.) számú rendelete az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről (Önkr.); 
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvmtv.); 
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Nlktv.) 
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 
 • a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 
 • a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stattv.)
 • az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (OSTAPr.); 
 • 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról (Hmtv.); 
 • 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról (Hmtv vhr.); 
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 

A Tájékoztató szövege magyar nyelven folyamatosan elérhető és visszakereshető a http://boutiquehotelbudapest.com/  weboldalon, valamint papíralapon az Adatkezelő székhelyén, továbbá az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1056 Budapest, Só u. 6. szám alatt.

Kérjük, hogy a Tájékoztatót figyelmesen olvassa át!

II. Az Adatkezelő

Név: Araz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezése: Araz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely / Tevékenységi központ: 1195 Budapest, Üllői út 283.
Cégjegyzékszám: 01-09-977563 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám: 23777581-2-43
Telefon: +36 1 357 6240
Fax: +36 1 357 6241
Elektronikus elérhetőség: zeina@zeinahotels.com
Tényleges adatkezelés címe: 1056 Budapest, Só u. 6.
Tényleges adatkezelés elérhetőségei
Telefon: +36 1 920 2100
Fax: +36 1 920 2122
Elektronikus elérhetőség: boutiqueinfo@zeinahotels.com
Honlap:
http://boutiquehotelbudapest.com
Adatvédelmi tisztviselő: az Adatkezelő a GDPR 37. cikkelye alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

III. FOGALMAK

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

tevékenységi központ”:

a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;

b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a GDPR 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

felügyeleti hatóság”: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre;

harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

IV. Adatkezelés

 1. Szállásfoglalás adatkezelése 

1.1. Ajánlatkérés

 A vendégek számára biztosított annak lehetősége, hogy elektronikus úton ajánlatot kérjenek be az Adatkezelőtől, és annak ismeretében döntsenek szobafoglalásuk tárgyában. 

Kezelt adatok köre

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Név

(vezetéknév, keresztnév)

Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, vendég beazonosítása, vendégek egymástól való megkülönböztetése, célzottabb kiszolgálás, tájékoztatás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások árairól, valamint feltételeiről

Hozzájárulás

 

E-mail cím

Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás, tájékoztatás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások árairól, valamint feltételeiről

Érkezés ideje, távozás ideje, különleges szolgáltatási igények, fizetési mód

Célzottabb kiszolgálás, tájékoztatás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások árairól, valamint feltételeiről

 Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pont);

 Az adatkezelés időtartama:

(a)             Foglalás elmaradása vagy jogkövetkezmények nélküli lemondása esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek;

(b)             Szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg szerződés megszűnése esetén a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig;

(c)             Vendég hozzájárulásának visszavonásáig;

 Adatszolgáltatás elmaradásának következményei kezelt adatok köre: az Adatkezelőnek nem áll módjában ajánlatot, illetőleg tájékoztatást nyújtania szolgáltatások árairól, valamint feltételeiről.

1.2. Szállásfoglalás regisztrált vendégként

 Az Adatkezelő biztosítja annak lehetőségét, hogy regisztrált ügyfélként a vendég, a már korábban megadott és őrzött adatok segítségével szálláshelyet foglaljon, azt utóbb módosítsa, vagy akár törölje is.

 A regisztrációt követően az Adatkezelő weboldaláról (http://boutiquehotelbudapest.com) egy, a Navarino Services Limited által kezelt integrált internet foglalómotor (angolul: Internet Booking Engine [IBE]) (link: https://be.synxis.com/?&chain=19832&hotel=64766&locale=hu-HU&start=searchres&start=searchres) érhető el, és használható a szállásfoglalás érdekében. A foglalás során megadott adatokat az Adatkezelő a Maistro ügyviteli szoftverben kezeli. A regisztrációhoz a következő adatokra lesz/lehet szükség, illetve a következő adatok kezelésére kerül sor: 

Kezelt adatok köre

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Név

(vezetéknév, keresztnév)

Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, vendég beazonosítása, vendégek egymástól való megkülönböztetése, célzottabb kiszolgálás, sikeres regisztráció visszaigazolása

Hozzájárulás

 

E-mail cím

 Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pont);

 Az adatkezelés időtartama: Vendég hozzájárulásának visszavonásáig

 Adatszolgáltatás elmaradásának következményei kezelt adatok köre: nem jön létre regisztrált státusz

 Az adattovábbítás: 

Név

Székhely

Minősége

Adatfeldolgozói feladat

Jogalap

Navarino Services Limited

Navarino House, Network Point, Range Road,

Witney, Oxfordshire, OX29 0YN,

United Kingdom

Adatfeldolgozó

Foglalási rendszerbe integrált Navarino szoftver tulajdonosa; a Navarino internet foglalómotor (IBE) kezelője

Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

Maistro Informatikai Kft.

1182 Budapest, Rudawszky u. 10.

Adatfeldolgozó

Szállodai és éttermi ügyviteli szoftver tulajdonosa, fejlesztője

Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

1.3. Online szállásfoglalás

 Az Adatkezelő weboldalán (http://boutiquehotelbudapest.com) a vendégek számára biztosított annak a lehetősége, hogy a szálláshelyet online módban foglalja le.

 

Az Adatkezelő weboldaláról egy, a Navarino Services Limited által kezelt integrált internet foglalómotor (angolul: Internet Booking Engine [IBE]) (link: https://be.synxis.com/?&chain=19832&hotel=64766&locale=hu-HU&start=searchres&start=searchres) érhető el, és használható a szállásfoglalás érdekében. A foglalás során megadott alábbi adatok az Adatkezelő által alkalmazott Maistro ügyviteli szoftverbe kerülnek felvitelre. 

Kezelt adatok köre

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Név

(vezetéknév, keresztnév)

Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, vendég beazonosítása, vendégek egymástól való megkülönböztetése, szobafoglalási igény feldolgozása, adott szoba és az érintett vendég összekapcsolása, adott szoba foglalása, célzottabb kiszolgálás, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Hozzájárulás

 

 

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

 

 

Szerződés teljesítése

Cím

(lak- vagy tartózkodási) [ország, irányítószám, város, utca, házszám]

Telefonszám

Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás

Hozzájárulás

 

E-mail cím

Hozzájárulás

 

Szerződés teljesítése

Foglalással kapcsolatos adatok

(dátum és időpont, érkezés ideje, távozás ideje, felnőttek száma, gyermekek száma, gyermekek életkora, ellátás típusa, szobatípus, fizetési mód, bank-/hitelkártya adatok (kártyaszám, kártyatulajdonos neve, érvényességi idő, cvv kód), rendszám

Szobafoglalási igény feldolgozása, adott szoba és az érintett vendég összekapcsolása, adott szoba foglalása, célzottabb kiszolgálás, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Hozzájárulás

 

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

 

Szerződés teljesítése

 A kezelt személyes adatok:

(a)             a kezelt személyes adatokat közvetlenül a vendég bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, vagy

(b)             a kezelt személyes adatokat az Adatkezelő az alábbi forrás(ok)ból gyűjti, lekérdezi:  

Név

Székhely

1000 út Kft.

Magyarország, 1061 Budapest Jókai tér 9

Agoda

Szingapúr, 049712 Cecil Street 30, Prudential Tower #19-08

Booking.com B.V.

Hollandia, 1017 CE Amszterdam Herengracht 597

Cosmos Utazási Iroda Kft.

Magyarország, 1056 Budapest Só utca 2.

Der Touristik Deutschland GmbH

Németország, D-60439, Frankfurt am Main Emil-von-Behring-Strasse 6.

Eurotours GmbH

Ausztria, A-1020 Bécs Lassallestrasse 3.

JACTravel

Egyesült Királyság, EC1Y 2AB London, City Road 30

Expedia/Travelscape

USA, 10190 Las Vegas Covington Cross dr. Nv 89144

GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATION

Egyesült Királyság, EC1M7GT London, Gullivers House,Goswell road 27.

Harmony Tours Kft.

Magyarország, 1136 Budapest Tátra utca 11. III./1.

Barceló Destination Services S. L.U

Spanyolország, 07080 Palma De Mallorca, Complejo Mirall Balear, Torre A, 5ª Planta, Camí Son Fangos, 100 07007

HotelTonight Inc.

USA, 94103 CA, San Francisco, 901 Market St, Ste 310

Kompas Touristik International Kft.

Magyarország, 1072 Budapest Rákóczi út 14.

Miki Travel Limited

Egyesült Királyság, EC4V3BJ London, Vintners Place, Upper Thames st 68.

Mondial GmbH&CoKG

Ausztria, A-1040 Operngasse 20b

Navarino Services Limited

Egyesült Királyság, OX29 0YN Witney Network Point, Range Road Unit 1D

OK-World Travel Service Kft.

Magyarország, 1137 Budapest Pozsonyi út 36.

Budapest Welcome Touristic

Magyarország, 1052 Budapest Kristóf tér 3.

Robinson Tours Kft.

Magyarország, 8230 Balatonfüred, Gombás köz 5.

Start Tourist 94 Kft.

Magyarország, 1051 Budapest Hercegprímás utca 11.

Stream2 B.V.

Hollandia, 5161 NR, Sprang Capelle, Waspiksedijk 14.

WebBeds FZ LLC t/a SunHotels

Egyesült Arab Emírségek, 07011 Dubai Dubai Media City Al Shatha Tower 1714-1715.

Thomas Cook Touristik GmbH

Svájc, CH-8808 Pfäffikon SZ, Poststrasse 4.

Tour Trading-91 Kft.

Magyarország, 1056 Budapest Nyári Pál utca 10.

Verecke Kft.

Magyarország, 2013 Pomáz, Mandics utca 2.

VOYAGE PRIVE SARL

Franciaország, 13100 Aix en Provence du Club Hippique, Le Patio avenue 684.

 Az adatkezelés jogalapja:

(a) Hozzájárulás - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pont);

 (b) Szerződés teljesítése - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés b) pont;); 

 • Ekertv. 13/A. § (1) – (2) bekezdései: A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.); 

(c) Jogi kötelezettség teljesítése - az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés c) pont); 

 • Sztv. 166. § (3) bekezdés: A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani.
 • Sztv. 169. § (2) bekezdés: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 Az adatkezelés időtartama:

(a)             Foglalás jogkövetkezmények nélküli lemondása esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek;

(b)             Szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg megszűnése esetén a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg megszűnését követő 5 (öt) évig;

(c)             Számviteli bizonylat keletkezése esetén annak kiállításától számított 8 (nyolc) évig;

(d)             Vendég hozzájárulásának visszavonásáig;

 Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: nem jön létre foglalás/szerződés az adott szobára vonatkozóan.

 Az adattovábbítás: 

Név

Székhely

Minősége

Adatfeldolgozói feladat

Jogalap

Maistro Informatikai Kft.

1182 Budapest, Rudawszky u. 10.

Adatfeldolgozó

Szállodai és éttermi ügyviteli szoftver tulajdonosa, fejlesztője

Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

Navarino Services Limited

Navarino House, Network Point, Range Road,

Witney, Oxfordshire, OX29 0YN,

United Kingdom

Adatfeldolgozó

Foglalási rendszerbe integrált Navarino szoftver tulajdonosa; a Navarino internet foglalómotor (IBE) kezelője

Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

   

1.4. Telefonos szállásfoglalás

 Az Adatkezelő telefon útján is értékesíti a Szálloda szobáit, amelyet követően írásbeli megerősítést/megrendelést igényel a vendégektől. 

Kezelt adatok köre

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Név

(vezetéknév, keresztnév)

Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, vendég beazonosítása, vendégek egymástól való megkülönböztetése, szobafoglalási igény feldolgozása, adott szoba és az érintett vendég összekapcsolása, adott szoba foglalása, célzottabb kiszolgálás, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Hozzájárulás

 

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

 

Szerződés teljesítése

Cím

(lak- vagy tartózkodási) [ország, irányítószám, város, utca, házszám]

Telefonszám

Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás

Hozzájárulás

 

E-mail cím

Hozzájárulás

 

Szerződés teljesítése

Foglalással kapcsolatos adatok

(dátum és időpont, érkezés ideje, távozás ideje, felnőttek száma, gyermekek száma, gyermekek életkora, ellátás típusa, szobatípus, fizetési mód, bank-/hitelkártya adatok (kártyaszám, kártyatulajdonos neve, érvényességi idő, cvv kód), rendszám

Szobafoglalási igény feldolgozása, adott szoba és az érintett vendég összekapcsolása, adott szoba foglalása, célzottabb kiszolgálás, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Hozzájárulás

 

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

 

Szerződés teljesítése

 Az adatkezelés jogalapja:

(a) Hozzájárulás - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pont);

 (b) Szerződés teljesítése - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés b) pont); 

 • Ekertv. 13/A. § (1) – (2) bekezdései: A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.);

 (c) Jogi kötelezettség teljesítése - az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés c) pont); 

 • Sztv. 166. § (3) bekezdés: A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani.
 • Sztv. 169. § (2) bekezdés: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 Az adatkezelés időtartama:

(a)             Foglalás jogkövetkezmények nélküli lemondása esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek;

(b)             Szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg megszűnése esetén a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg megszűnését követő 5 (öt) évig;

(c)             Számviteli bizonylat keletkezése esetén annak kiállításától számított 8 (nyolc) évig;

(d)             Vendég hozzájárulásának visszavonásáig;

 Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: nem jön létre foglalás/szerződés az adott szobára vonatkozóan.

 Az adattovábbítás: 

Címzett neve

Székhely

Minősége

Adatfeldolgozói feladat

Jogalap

Maistro Informatikai Kft.

1182 Budapest, Rudawszky u. 10.

Adatfeldolgozó

Szállodai és éttermi ügyviteli szoftver tulajdonosa, fejlesztője

Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

  

1.5. Bejelentkezés és a bejelentő lap

 

A vendég a Szállodába érkezéskor a lefoglalt és visszaigazolt szobájának elfoglalása előtt szállodai bejelentőlapot tölt ki, melyben a vendég személyes adatai szerepelnek. A bejelentőlapon szereplő adatokat az Adatkezelő a szállodai szoftveren és papír alapon tárolja.

 

Kezelt adatok köre harmadik országból származó vendégek esetén

Kezelt adatok köre EGT-államból származó vendégek esetén

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Név

(vezetéknév, keresztnév)

Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, vendég beazonosítása, vendégek egymástól való megkülönböztetése, szobafoglalási igény feldolgozása, adott szoba és az érintett vendég összekapcsolása, adott szoba foglalása, célzottabb kiszolgálás, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, nyilvántartás-vezetési kötelezettség, adóbevallási kötelezettség teljesítése

Hozzájárulás

 

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

 

Szerződés teljesítése

 

Cím

(lak- vagy tartózkodási) [ország, irányítószám, város, utca, házszám]

Telefonszám

Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás

Hozzájárulás

E-mail cím

Születési hely és idő

Szobafoglalási igény feldolgozása, adott szoba és az érintett vendég összekapcsolása, adott szoba foglalása, célzottabb kiszolgálás, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, nyilvántartás-vezetési kötelezettség

Hozzájárulás

 

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

 

Szerződés teljesítése

Anyja neve

-

Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, vendég beazonosítása, vendégek egymástól való megkülönböztetése, szobafoglalási igény feldolgozása, adott szoba és az érintett vendég összekapcsolása, adott szoba foglalása, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, nyilvántartás-vezetési kötelezettség

Hozzájárulás

 

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

 

Szerződés teljesítése

Neme

-

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, nyilvántartás-vezetési kötelezettség

Hozzájárulás

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

Szerződés teljesítése

Állampolgársága

Útlevélszám

Vendég beazonosítása, vendégek egymástól való megkülönböztetése, szobafoglalási igény feldolgozása, adott szoba és az érintett vendég összekapcsolása, adott szoba foglalása, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, nyilvántartás-vezetési kötelezettség

Hozzájárulás

 

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

 

Szerződés teljesítése

Beutazásra,

tartózkodásra

jogosító

engedély száma

-

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, nyilvántartás-vezetési kötelezettség

Hozzájárulás

 

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

 

Szerződés teljesítése

Beutazás helye és ideje

-

Rendszám

Szobafoglalási igény feldolgozása, adott szoba és az érintett vendég összekapcsolása, adott szoba foglalása, célzottabb kiszolgálás, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Hozzájárulás

 

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

 

Szerződés teljesítése

Bank-/hitelkártya adatok (kártyaszám, kártyatulajdonos neve, érvényességi idő, cvv kód)

Szobafoglalási igény feldolgozása, adott szoba foglalása, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Hozzájárulás

 

 

Szerződés teljesítése

  

Az adatkezelés jogalapja:

(a) Hozzájárulás - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pont); 

(b) Szerződés teljesítése - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés b) pont); 

 • Ekertv. 13/A. § (1) – (2) bekezdései: A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.); 

(c) Jogi kötelezettség teljesítése - az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés c) pont); 

 • Sztv. 166. § (3) bekezdés: A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani.
 • Sztv. 169. § (2) bekezdés: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni;
 • Stattv. 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az OSTAPr. 1. § a) pontja a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató jogi személyekre adatszolgáltatási kötelezettséget állapít meg a 2. § (1) bekezdés 12. melléklet által tartalmazott adatgyűjtések vonatkozásában;
 • Htv. 1. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkr. 9. § (1)-(2) bekezdései szerint az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét;
 • Hmtv. 73. § (1)-(2) bekezdései: a harmadik országbeli állampolgár a szálláshelyét köteles a következő adatok közlésével az idegenrendészeti hatóságnak bejelenteni: a) a 94. §-ban meghatározott természetes személyazonosító adatok; b) az úti okmány azonosító adatai; c) a szálláshely címe; d) a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontja; e) a vízum vagy tartózkodási engedély száma és f) a beutazás időpontja, helye. (2) A kereskedelmi szálláshelyen vagy jogi személy által fenntartott egyéb szálláshelyen megszálló harmadik országbeli állampolgár (1) bekezdésben meghatározott adatairól a szállásadó az előírt formanyomtatvány szerinti nyilvántartást (vendégkönyvet) vezet;
 • Hmtv. vhr. 153. § (1)-(2) bekezdései: A harmadik országbeli állampolgárok adatait tartalmazó, a Tv. 73. § (2) bekezdésében meghatározott vendégkönyv a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó szálláshelyen és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyeken (a továbbiakban együtt: vendégkönyv vezetésére kötelezett szálláshely) manuális módszerrel (könyv formájában) vagy számítógéppel vezethető.

Az adatkezelés időtartama:

(a)        Foglalás jogkövetkezmények nélküli lemondása esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek;

(b)        Szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg megszűnése esetén a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg megszűnését követő 5 (öt) évig;

(c)        Számviteli bizonylat keletkezése esetén annak kiállításától számított 8 (nyolc) évig;

(d)        Az adó megállapításához való jog elévüléséig;

(e)        Vendég hozzájárulásának visszavonásáig; 

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: nem jön létre foglalás/szerződés az adott szobára vonatkozóan. 

Az adattovábbítás: 

Címzett neve

Székhely

Minősége

Adatfeldolgozói feladat

Jogalap

Központi Statisztikai Hivatal

1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.

Önálló adatkezelő

-

Jogi kötelezettség teljesítése

Belváros-Lipótváros Önkormányzata

1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Önálló adatkezelő

-

Jogi kötelezettség teljesítése

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Önálló adatkezelő

-

Jogi kötelezettség teljesítése

Maistro Informatikai Kft.

1182 Budapest, Rudawszky u. 10.

Adatfeldolgozó

Szállodai és éttermi ügyviteli szoftver tulajdonosa, fejlesztője

Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

2. Szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó adatkezelés

 2.1. Mágneskártyás beléptető rendszer 

Az Adatkezelő a vendégek számára a Szálloda területeire, különösen a lefoglalt szobába történő bejutást mágneskártya segítségével teszi lehetővé.

 Az Adatkezelő munkavállalója az Adatkezelő által alkalmazott Maistro ügyviteli szoftverbe betáplálja a vendég 1.3. – 1.4. fejezetekben rögzített adatokat és azokból a Vendég alábbi adatait 

Kezelt adatok köre

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Név

(vezetéknév, keresztnév)

Személy- és vagyonvédelem, jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a belépés tényének rögzítése

Hozzájárulás

 

Szerződés teljesítése

 

Jogos érdek érvényesítése

 

és összeköti a szobaszám, mágneskártya szám, mágneskártya írásának időpontja, érkezés napja (foglalási adat), távozás napja (foglalási adat) adatokkal. 

Ezt követően az Adatkezelő munkavállalója a mágneskártyát megírja, azaz a mágneskártyára kizárólag a szobaszámot, az érkezés és távozás napjait viszi fel. A mágneskártyára a vendég személyes adatai nem kerülnek. 

Az adatkezelés jogalapja:

(a) Hozzájárulás - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pont); 

(b) Szerződés teljesítése - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés b) pont); 

(c)             Jogos érdek érvényesítése – az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés f) pont; az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a személy- és vagyonvédelemhez) 

Az adatkezelés időtartama:

(a)             Foglalás jogkövetkezmények nélküli lemondása esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek;

(b)             Szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg szerződés megszűnése esetén a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig;

(c)             Vendég hozzájárulásának visszavonásáig; 

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei kezelt adatok köre: nem jön létre foglalás/szerződés az adott szobára vonatkozóan. 

Az adattovábbítás: 

Név

Székhely

Minősége

Adatfeldolgozói feladat

Jogalap

Maistro Informatikai Kft.

1182 Budapest, Rudawszky u. 10.

Adatfeldolgozó

Szállodai és éttermi ügyviteli szoftver tulajdonosa, fejlesztője

Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

 

2.2. Fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő biztosítja annak lehetőségét, hogy a készpénz mellett, vagy helyett a vendég a termékek/szolgáltatások ellenértékét bankszámláról, bankkártyával (ideértve a hitelkártyát is) egyenlítse ki. 

Kezelt adatok köre

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Bankszámlaszám

Fizetési tranzakciók, szállásfoglalás, illetőleg szerződés teljesítése

Hozzájárulás

 

Szerződés teljesítése

Kártyatulajdonos neve

Kártyaszám

Érvényességi idő

CVV kód

 

Az adatkezelés jogalapja:

(a) Hozzájárulás - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pont); 

(b) Szerződés teljesítése - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés b) pont); 

Az adatkezelés időtartama:

(a)        Foglalás jogkövetkezmények nélküli lemondása esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek;

(b)        Szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg szerződés megszűnése esetén a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig;

(c)        Vendég hozzájárulásának visszavonásáig; 

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei kezelt adatok köre: nem jön létre foglalás/szerződés az adott szobára vonatkozóan. 

Az adattovábbítás: az adatokat az Adatkezelő szerződéses banki partnere kezeli, amelynek adatkezeléséről bővebb tájékoztatást a www.otp.hu weboldalról kaphat a vendég. 

Név

Székhely

Minősége

Adatfeldolgozói feladat

Jogalap

OTP Bank Nyrt.

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Önálló adatkezelő

-

Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

 

2.3. Transzfer szolgáltatás

Az Adatkezelő előzetes megrendelés esetén gondoskodik a vendég személyszállításáról/repülőtéri transzferéről, a repülőtérről (Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér) a Szállodáig, illetve vissza. 

Kezelt adatok köre

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Név

(vezetéknév, keresztnév)

Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, vendég beazonosítása, vendégek egymástól való megkülönböztetése, célzottabb kiszolgálás, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Hozzájárulás

 

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

 

Szerződés teljesítése

Érkezés/landolás időpontja

Járatszám

Szállítandó személyek száma

 

Az adatkezelés jogalapja:

(a) Hozzájárulás - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pont); 

(b) Szerződés teljesítése - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés b) pont); 

 • Ekertv. 13/A. § (1) – (2) bekezdései: A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.);

 (c) Jogi kötelezettség teljesítése - az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés c) pont); 

 • Sztv. 166. § (3) bekezdés: A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani.
 • Sztv. 169. § (2) bekezdés: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. 

Az adatkezelés időtartama:

(a)             Foglalás jogkövetkezmények nélküli lemondása esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek;

(b)             Szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg szerződés megszűnése esetén a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig;

(c)             Számviteli bizonylat keletkezése esetén annak kiállításától számított 8 (nyolc) évig;

(d)             Vendég hozzájárulásának visszavonásáig; 

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei kezelt adatok köre: nem jön létre szerződés az adott szolgáltatásra vonatkozóan. 

Az adattovábbítás: 

Címzett neve

Székhely

Minősége

Adatfeldolgozói feladat

Jogalap

CAB Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2161

Csomád, Kossuth Lajos utca 79.

Adatfeldolgozó

Transzfer szolgáltatás közvetlen teljesítése

Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

 

2.4. Parkoló szolgáltatás

 Az Adatkezelő előzetes megrendelés esetén saját, zárt parkolójában parkolási szolgáltatást nyújt vendégei számára meghatározott ideig. 

Kezelt adatok köre

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Név

(vezetéknév, keresztnév)

Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, vendég beazonosítása, vendégek egymástól való megkülönböztetése, célzottabb kiszolgálás, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Hozzájárulás

 

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

 

Szerződés teljesítése

 

Érkezés ideje, távozás ideje

Rendszám

 

Az adatkezelés jogalapja:

(a) Hozzájárulás - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pont); 

(b) Szerződés teljesítése - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés b) pont); 

 • Ekertv. 13/A. § (1) – (2) bekezdései: A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.); 

(c) Jogi kötelezettség teljesítése - az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés c) pont); 

 • Sztv. 166. § (3) bekezdés: A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani.
 • Sztv. 169. § (2) bekezdés: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 Az adatkezelés időtartama:

(a)             Foglalás jogkövetkezmények nélküli lemondása esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek;

(b)             Szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg szerződés megszűnése esetén a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig;

(c)             Számviteli bizonylat keletkezése esetén annak kiállításától számított 8 (nyolc) évig;

(d)             Vendég hozzájárulásának visszavonásáig; 

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei kezelt adatok köre: nem jön létre szerződés az adott szolgáltatásra vonatkozóan. 

2.5. Külső parkoló szolgáltatás

 Az Adatkezelő előzetes megrendelés esetén gondoskodik a vendég személyszállításáról/repülőtéri transzferéről, a repülőtérről (Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér) a Szállodáig, illetve vissza. 

Kezelt adatok köre

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Parkolási éjszakák száma

vendég beazonosítása, vendégek egymástól való megkülönböztetése, célzottabb kiszolgálás, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Hozzájárulás

 

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

 

Szerződés teljesítése

Forgalmi rendszám

 

Az adatkezelés jogalapja:

(a) Hozzájárulás - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pont); 

(b) Szerződés teljesítése - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés b) pont); 

 • Ekertv. 13/A. § (1) – (2) bekezdései: A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.);

 (c) Jogi kötelezettség teljesítése - az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés c) pont); 

 • Sztv. 166. § (3) bekezdés: A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani.
 • Sztv. 169. § (2) bekezdés: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 Az adatkezelés időtartama:

(e)             Foglalás jogkövetkezmények nélküli lemondása esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek;

(f)              Szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg szerződés megszűnése esetén a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig;

(g)             Számviteli bizonylat keletkezése esetén annak kiállításától számított 8 (nyolc) évig;

(h)             Vendég hozzájárulásának visszavonásáig; 

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei kezelt adatok köre: nem jön létre szerződés az adott szolgáltatásra vonatkozóan.

 Az adattovábbítás:

 

Címzett neve

Székhely

Minősége

Adatfeldolgozói feladat

Jogalap

BLACK WILD SECURITY Kft.

1195 Budapest, Üllői út 283. I. em. 3.

Adatfeldolgozó

parkolási szolgáltatás teljesítése

Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

  

2.6. Vendégkönyv, minőségi kifogások kezelése

 Az Adatkezelő biztosítja annak lehetőségét, hogy a vendég a recepción elérhető vendégkönyvbe véleményt, megjegyzést, esetleg kivizsgálandó panaszt írjon, adatainak egyidejű megadásával, illetve a panaszról az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel.

 

Kezelt adatok köre

(Különösen panasz esetén)

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Név

(vezetéknév, keresztnév)

Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerült minőségi kifogások kezelése

Hozzájárulás

 

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

 

Szerződés teljesítése

 

Cím

(lak- vagy tartózkodási) [ország, irányítószám, város, utca, házszám]

Panasz előterjesztésének helye, ideje, módja

Vendég panaszának részletes leírása

Vendég által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke

 

Jegyzőkönyvet felvevő személy és a vendég aláírása

A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

 

Az adatkezelés jogalapja:

(a) Hozzájárulás - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pont); 

(b) Szerződés teljesítése - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés b) pont); 

(c) Jogi kötelezettség teljesítése - az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés c) pont); 

 • Fgytv. 17/A. § (5) bekezdés: A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 • Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés: A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Az adatkezelés időtartama:

(a)             (Panaszról) jegyzőkönyv felvételét követő 5 (öt) évig;

(b)             Vendég hozzájárulásának visszavonásáig; 

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei kezelt adatok köre: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait. 

Az adattovábbítás: Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

3. Személy-, vagyonvédelem

 3.1. Talált tárgyak

 Az Adatkezelő a vendégek távozását követően szobában és/vagy közösségi térben talált tárgyakról nyilvántartást vezet.

 

Kezelt adatok köre

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Szobaszám

Talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos értesítése, talált tárgy visszaszolgáltatása

 

Hozzájárulás

 

Jogi kötelezettség teljesítése

 

Találás dátuma

Talált tárgy megnevezése

Átvevő személy neve

 

Az adatkezelés jogalapja:

(a) Hozzájárulás - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pont); 

(b) Jogi kötelezettség teljesítése - az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés c) pont); 

 • Ptk. 5:54. – 5:64. §: A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt. Ha a talált dolog átvételére jogosult személye megállapítható, az üzemeltető őt értesíti és jelentkezése esetén részére a dolgot késedelem nélkül átadja. Ha az átvételére jogosult személye nem állapítható meg, az üzemeltető a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi, vagy - ha a megőrzésre lehetősége nincs - azt az átadástól számított nyolc napon belül a jegyzőnek átadja. Ha a jogosult a dologért három hónap alatt nem jelentkezik, az üzemeltető vagy a jegyző azt értékesíti.

 

Az adatkezelés időtartama:

(a)             Az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően;

(b)             Értékesítés esetében a találástól számított 1 (egy) év elteltével;

(c)             Vendég hozzájárulásának visszavonásáig; 

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei kezelt adatok köre: az Adatkezelő nem tud eleget tenni jogszabályi kötelezettségének.

3.2. Elektronikus megfigyelőrendszer

 Az Adatkezelő által üzemeltetett Szálloda területén elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelő kamerarendszer) működik. A kihelyezett kamerák az alábbiak szerint helyezkednek el és a következő területek/helyiségek megfigyelést szolgálják:

 

Kamera elhelyezkedése

Megfigyelt terület

Só utcai bejárat (homlokzat)

Szálloda előtti közterület

Só utcai lift felett

Recepció

Recepció felett

Recepció / Só utcai bejárat (belülről)

Bár falán

Bár területe

Lobby falon

Lobby területe

Lobby falon

Lobby területe

Étterem falán

Étterem területe

Szarka utcai bejárat

Bejárat előtti közterület

Só utca 1. emeleti lift felett

Só utca 1. emeleti szobák folyosója

Só utca 2. emeleti lift felett

Só utca 2. emeleti szobák folyosója

Só utca 3. emeleti lift felett

Só utca 3. emeleti szobák folyosója

Só utca 4. emeleti lift felett

Só utca 4. emeleti szobák folyosója

Só utca 5. emeleti lift felett

Só utca 5. emeleti szobák folyosója

Só utca 6. emeleti lift felett

Só utca 6. emeleti szobák folyosója

Só utca 7. emeleti lift felett

Só utca 7. emeleti folyosó

Szarka utca 1. emeleti lift felett

Szarka utca 1. emeleti szobák folyosója

Szarka utca 2. emeleti lift felett

Szarka utca 2. emeleti szobák folyosója

Szarka utca 3. emeleti lift felett

Szarka utca 3. emeleti szobák folyosója

Szarka utca 4. emeleti lift felett

Szarka utca 4. emeleti szobák folyosója

Szarka utca 5. emeleti lift felett

Szarka utca 5. emeleti szobák folyosója

Szarka utca 6. emeleti lift felett

Szarka utca 6. emeleti szobák folyosója

Szarka utca 7. emeleti lift felett

Szarka utca 7. emeleti folyosó

Garázs falon

Garázs Só utca felé eső területe

Garázs falon

Garázs Szarka utca felé eső területe

 

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a Szálloda területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

 Az adatkezelés jogalapja:

Jogos érdek érvényesítése – az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés f) pont; az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a személy- és vagyonvédelemhez)

 A kezelt személyes adatok típusa: a Szálloda területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai. 

Az adatkezelés időtartama: 3 (három) munkanap, illetve az Adatkezelő által elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményeképpen megállapítható és igazolt, 3 (három) munkanapnál hosszabb időtartam.  

A felvételek felhasználása 

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói. 

A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói. 

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói. 

Az Adatkezelő által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. 

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé. 

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek. 

Az adattovábbítások jogalapja

 • a Be. 71. § (1) bekezdése: A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság állami és helyi önkormányzati szervet, hatóságot, köztestületet, gazdálkodó szervezetet, alapítványt, közalapítványt és egyesületet kereshet meg tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett, és ennek a teljesítésére legalább nyolc, legfeljebb harminc napos határidőt állapíthat meg. A rejtjelezett vagy más módon megismerhetetlenné tett adatot a megkeresett köteles az átadás vagy a közlés előtt eredeti állapotába visszaállítani, illetőleg a megkereső számára az adat tartalmát megismerhetővé tenni. A megkeresett szerv köteles az adatszolgáltatást – amely magában foglalja különösen az adat feldolgozását, írásban vagy elektronikus úton való rögzítését és továbbítását is – térítésmentesen teljesíteni. A megkeresett a megállapított határidő alatt – ha törvény másképp nem rendelkezik – köteles a megkeresést teljesíteni, vagy a teljesítés akadályát közölni;
 • a Be. 151. § (2) bekezdésének a) pontja: a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság elrendeli – az ingatlan kivételével – annak a dolognak, információs rendszernek, ilyen rendszerben tárolt adatokat tartalmazó adathordozónak vagy adatnak a lefoglalását, amely bizonyítási eszköz;
 •  a Be. 171. § (2) bekezdése: a hatóság tagja és a hivatalos személy, továbbá, ha külön törvény előírja, a köztestület köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt – ha az elkövető ismert, annak megjelölésével – feljelenteni. A feljelentéshez csatolni kell a bizonyítási eszközöket, ha ez nem lehetséges, a megőrzésükről kell gondoskodni.
 • az Szabstv.75. § (1) bekezdésének a) pontja: a szabálysértési hatóság, az előkészítő eljárást lefolytató szerv, valamint – azon szabálysértés vonatkozásában, amely miatt törvény rendelkezése alapján helyszíni bírságot kiszabhat – a helyszíni bírság kiszabására jogosult lefoglalhatja, valamint ideiglenesen elveheti azt a dolgot, amely tárgyi bizonyítási eszköz;
 • az Szabstv. 78. § (3) bekezdése: a feljelentésnek tartalmaznia kell a feljelentett cselekmény helyének és idejének, továbbá az elkövetés körülményeinek a leírását, a bizonyítási eszközök megjelölését, továbbá, az eljárás alá vont személy ismert személyi adatait. Ha lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a feljelentéshez.

4. Egyéb adatkezelések

4.1. A http://boutiquehotelbudapest.com szerver naplózása

 A http://boutiquehotelbudapest.com weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

 

Kezelt adatok köre

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Dátum

A honlap látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Hozzájárulás

 

Jogos érdek érvényesítése

Időpont

Felhasználó számítógépének IP címe

Meglátogatott oldal IP címe

Előzőleg meglátogatott oldal IP címe

Felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok

 

Az adatkezelés jogalapja:

(a)             Hozzájárulás - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pont);

 (b)        Jogos érdek érvényesítése – az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés f) pont; az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a honlap biztonságos működéséhez)

 Az adatkezelés időtartama: a honlap meglátogatásától számított 90 (kilencven) nap

 Az adattovábbítás:

 

Címzett neve

Székhely

Minősége

Adatfeldolgozói feladat

Jogalap

MORGENS Design Kft.

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Adatfeldolgozó

Honlap működtetése, látogatói adatok és a honlap működéséhez szükséges információk rögzítése

Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

PIARSOFT Kft.

1134 Budapest, Csángó utca 4/b.

Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltatás, honlap fejlesztés és karbantartás

Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

 

További információk: az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: a portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

4.2. Álláspályázat

Az Adatkezelőnél eseti jelleggel meghirdetésre kerülő, nyitott pozíciók betöltéséhez szükséges, az érintettek személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagokat az Adatkezelő bizalmasan kezeli. A jelentkezés önkéntes benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat a kiválasztási eljárás végéig tárolja, kezelje. Amennyiben benyújtott pályázatát szabad belátása szerint visszavonja, az eljárás során rögzített személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

V. Cookie („süti”) tájékoztató

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő honlapja a lehető leghatékonyabban működjön, az Adatkezelő cookie-kat használhat. Az adatkezelés az Adatkezelő üzleti jogos érdeke, mert ezáltal tudja honlapját továbbfejleszteni, biztonságosabbá tenni. A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A tárolás a felhasználó számítógépén történik.

Amennyiben cookie-kat le kívánja tiltani, azaz azokat blokkolni kívánja, ezt a böngészőjének beállításával teheti meg. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a cookie-k blokkolásra kerülnek, a honlap számos funkciója, vagy akár az egész portál nem lesz elérhető vagy használható mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel.

Az Adatkezelő által alkalmazott cookie-kat jelen Tájékoztató 1. számú melléklete részletesen tartalmazza.

 

VI. Adatfeldolgozók

Általánosságban, az érintettek által megadott személyes adatokhoz közvetlenül kizárólag az Adatkezelő munkavállalói férhetnek hozzá.

 Az Adatkezelő elsősorban olyan címzettek részére továbbítja az érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat (pl. EU–USA adatvédelmi pajzs) nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel. Fentieken túl, az Európai Unió területén kívüli desztinációk esetében adminisztrációs okokból, sor kerülhet személyes adatainak harmadik országba irányuló továbbítására. Az adatok továbbítása jogszerű a GDPR 49. cikkelyének (1) bekezdés b) pontja szerint, amennyiben az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. 

A GDPR 13. cikkelyének (2) bekezdés f) pontjával összhangban ezúton tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek keretében automatizált döntéshozatalra, valamint profilalkotásra nem kerül sor.

6.1. Állandó adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó neve és címe

Adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozással érintett adatok köre

Navarino Services Limited Navarino House, Network Point, Range Road,

Witney, Oxfordshire, OX29 0YN,

United Kingdom

Foglalási rendszerbe integrált Navarino szoftver tulajdonosa; a Navarino internet foglalómotor (IBE) kezelője

1. pontban megjelölt adatok

Maistro Informatikai Kft.

1182 Budapest, Rudawszky u. 10.

Szállodai és éttermi ügyviteli szoftver tulajdonosa, fejlesztője

1. pontban megjelölt adatok

MORGENS Design Kft.

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Honlap működtetése, látogatói adatok és a honlap működéséhez szükséges információk rögzítése

4.1. pontban megjelölt adatok

PIARSOFT Kft.

1134 Budapest, Csángó utca 4/b.

Tárhelyszolgáltatás, honlap fejlesztés és karbantartás

4.1. pontban megjelölt adatok

NPN.HU Kft.

1183 Budapest, Szil utca 11.

Könyvelés

1. pontban megjelölt adatok közül a könyvelési feladatok ellátásához szükséges adatok

CAB Magyarország Zrt.

2161

Csomád, Kossuth Lajos utca 79.

Transzfer szolgáltatás közvetlen teljesítése

2.3. pontban megjelölt adatok

BLACK WILD SECURITY Kft.

1195 Budapest, Üllői út 283. I. em. 3.

Parkolási szolgáltatás teljesítése

2.5. pontban megjelölt adatok

TELLUM Informatikai és Szolgáltató Kft.

2473 Vál, Petőfi Sándor utca 88.

 

 

 

Az adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni és titokban tartani. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

VII. A közösségi média beépülő moduljai

A honlap TripAdvisor LLC (400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA; „TripAdvisor”) és a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook”), továbbá a YouTube LLC (901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA; „YouTube”) beágyazott moduljait (“plug-in-jeit”) is tartalmazhatja. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat rendre a TripAdvisor, illetve a Facebook és a YouTube (együttesen a továbbiakban: „Szolgáltatók”) nyújtja. A beépülő modul továbbítja a Szolgáltatók felé, hogy Ön mely weboldalakat nyitotta meg. Ha Honlapunk böngészése közben be van jelentkezve a felhasználói fiókjába, a Szolgáltatók össze tudják vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a Szolgáltatóknak továbbítja megőrzésre.

A Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: http://www.facebook.com/policy.php

A TripAdvisor adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: https://tripadvisor.mediaroom.com/UK-privacy-policy 

A YouTube adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Szolgáltatók összekapcsolják honlapunk felkeresését felhasználói fiókjával, honlapunk megnyitását megelőzően ki kell jelentkeznie a felhasználói fiókokból.

VIII. Adatbiztonsági intézkedések és az adatkezelés módja

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

Az Adatkezelő a papír alapon kezelt és személyes adatokat is tartalmazó iratokat jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben tárolja. A személyes adatot tartalmazó, manuálisan kezelt iratok az Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében irattárba kerülnek, mely helyiség szintén jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott terület.

IX. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az alábbi pontokban felsorolt jogait az Adatkezelőhöz címzett, szóban vagy írásban előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő elérhetőségeit a Tájékoztató II. fejezete tartalmazza. 

1. Tájékoztatás személyes adatainak kezeléséről

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást.

2. Személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4. Törléshez való jog („Az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6. Az adatok hordozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, mely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtása

A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében bejelentéssel lehet élni Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amely alapján adatvédelmi hatósági eljárás indul, indulhat. Ha az adatvédelmi hatósági eljárást bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg, a bejelentőt az adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről értesíteni kell.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:
http://www.naih.hu 

9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

X. Tájékoztatás adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket és az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a szükséges feltételek valamelyikének teljesülését.

XI. Záró rendelkezések

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk részletes tájékoztatást. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztató tartalmát bármikor belátása szerint módosítsa. A Tájékoztató módosításai a Honlapon való közzététellel lépnek hatályba, erre tekintettel ajánljuk, hogy rendszeres időközönként tájékozódjon az eszközölt módosítások tartalma felöl.

1. számú melléklet

Cookie tájékoztató

 1. Alapműködést biztosító cookie-k/sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

Cookie

Szolgáltató

Típus

Adattárolás időtartama

PHPSESSID

boutiquehotelbudapest.com

HTTP

Aktuális munkamenet végéig

PHPSESSID

zcms.hu

HTTP

Aktuális munkamenet végéig

 

2. Statisztikai célú cookie-k/sütik

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Cookie

Szolgáltató

Típus

Érintett adatok köre

Adattárolás időtartama

_utm.gif

google-analytics.com

Pixel

A felhasználó böngészőjének és  számítógépének részletei

Aktuális munkamenet végéig

_utma

boutiquehotelbudapest.com

HTTP

A felhasználó látogatásainak számát, valamint az első és utolsó látogatás dátumát rögzíti

2 év

_utmb

boutiquehotelbudapest.com

HTTP

Az oldal betöltődésének idejét rögzíti az oldalon eltöltött idő pontos meghatározására

1 nap

_utmc

boutiquehotelbudapest.com

HTTP

Az oldal elhagyásának idejét rögzíti az oldalon eltöltött idő pontos meghatározására

Aktuális munkamenet végéig

_utmt

boutiquehotelbudapest.com

HTTP

A kiszolgálóra irányuló kérések sebességét korlátozza

1 nap

_utmz

boutiquehotelbudapest.com

HTTP

A felhasználó érkezési helyéről, a használt keresőmotorról, a követett hivatkozásról és a beütött keresőfeltételekről gyűjt adatot

6 hónap